2.Organisatie
Hieronder ziet u hoe Gelre ziekenhuizen is georganiseerd. In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over een aantal organisatieonderdelen en waar zij zich in 2014 op hebben gefocust.
LEES VERDER

2.1.Organogram Gelre ziekenhuizen

2.2.Raad van Toezicht

Het is de taak van de Raad van Toezicht om bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid van Gelre ziekenhuizen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en heeft een adviserende rol richting de Raad van Bestuur en benoemt en ontslaat hen. De Raad van Toezicht werkt daarbij volgens de eisen van:

 • de Zorgbrede Governance Code
 • de eigen statuten
 • het reglement Raad van Toezicht en
 • het reglement benoeming en ontslag leden Raad van Toezicht en leden Raad van Bestuur.

2.2.1.

Activiteiten in 2014

In het voorjaar heeft:

 • het jaarlijkse gesprek plaatsgevonden met de voltallige Cliëntenraad en het lid Raad van Bestuur met de Cliëntenraad in zijn portefeuille en
 • de voltallige Raad een informele ontmoeting gehad met de Raad van Bestuur, de directeuren, de strafbesturen en het strategiecomité.

In het najaar is een werkbezoek afgelegd aan de SEH in Zutphen en zijn de dag/spoed afdelingen Orthopedie/Urologie en de afdeling Cardiologie bezocht in het kader van het project ‘Meer tijd voor de patiënt: Lean’.

2.2.1-SEH

De Raad van Toezicht heeft verder in 2014:
1) decharge verleend aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde financiële beleid en de verantwoording op grond van een toelichting door de accountant;
2) zijn goedkeuring verleend aan:

 • de aanpassing van de samenstelling van de remuneratiecommissie per 1 juni 2014
 • de benoeming, met een positief advies van de Ondernemingsraad, van de heer M. Rook tot voorzitter van de Raad van Toezicht
 • het jaarbericht Gelre 2013
 • de herbenoeming van de heer P. Holland, lid Raad van Toezicht
 • de aangepaste reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
 • de jaarrekening 2013
 • de begroting 2015
 • de vestiging van de hypotheek WfZ, Nederlandse Staat, BNG en Rabobank
 • de meerjarenstrategie Gelre ziekenhuizen 2015-2018
 • de raamovereenkomst tussen Gelre en de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre u.a., alsmede de praktijkovereenkomst tussen Gelre en de individuele vrijgevestigd medisch specialist.

De Raad van Toezicht had in 2014 vijf reguliere vergaderingen
Hierbij waren ook de leden van de Raad van Bestuur aanwezig. Tijdens deze vergaderingen zijn onder meer besproken:

 • Dashboard kwaliteitsindicatoren
 • Jaarbericht 2013
 • Jaarrekening 2013
 • Meerjarenbeleidsstrategie 2015-2018
 • Kaderbrief en begroting 2015
 • de financiële kwartaalrapportages
 • de resultaten zelfevaluatie
 • het PWC-onderzoek ‘naar een toekomstbestendige zorgfacturering’
 • de meerjarenprognose 2013-2018
 • het accountantsverslag 2013

Tijdens iedere vergadering stonden bovendien de volgende onderwerpen op de agenda:

 • de effecten van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord voor wat betreft de relatie tussen Gelre ziekenhuizen en de vrijgevestigd medisch specialisten vanaf 1 januari 2015.
 • zorgkwaliteit en patiëntveiligheid
 • in mei zijn de voorzitter de heer Bruins Slot en het lid mevrouw Hijweege, vanwege het beëindigen van hun tweede termijn, terug getreden. Per 1 juni is de heer Rook aangetreden voor zijn eerste termijn als voorzitter van de Raad van Toezicht.

In de mei- en december-vergadering is de accountant aanwezig geweest voor bespreking van de jaarrekening 2013. Deze jaarrekening is in de decembervergadering door de Raad van Toezicht goedgekeurd en vastgesteld. Medio december heeft de accountant een goedkeurende verklaring bij deze jaarrekening afgegeven.
De Raad van Toezicht heeft vastgesteld dat er in 2014 geen sprake is geweest van tegenstrijdige belangen tussen de stichting Gelre ziekenhuizen en (een van de) leden van de Raad van Toezicht.

2.2.2.

Zelfevaluatie

In 2013 is de Raad van Toezicht uitvoerig geëvalueerd, onder andere door een extern bureau. Er is toen geconstateerd dat er geen conflicterende belangen zijn voor wat betreft de nevenfuncties van de voorzitter en leden Raad van Toezicht. In 2014 is geen evaluatie uitgevoerd, vanwege de uitgebreide evaluatie van 2013. De volgende evaluatie staat gepland voor februari 2015.

2.2.3.

Commissies

In de commissies worden onderwerpen voorbereid voor bespreking in de voltallige Raad. De Raad van Toezicht kende in 2014 de volgende commissies:

 • de auditcommissie
 • de remuneratiecommissie
 • en de commissie Zorg.

De auditcommissie
Deze commissie houdt toezicht op het financiële beleid van Gelre ziekenhuizen. Er is drie keer vergaderd en tijdens twee van deze vergaderingen was ook de accountant aanwezig. Tijdens de vergaderingen in 2014 zijn de volgende zaken besproken:

 • de kwartaalrapportages
 • de jaarrekening 2013
 • het accountantsverslag
 • de meerjarenprognose 2013-2018
 • de productieontwikkeling
 • het PWC onderzoek ‘naar een toekomstbestendige zorgfacturering’
 • de meerjareninvesteringsbegroting
 • de resultaten zelfevaluatie
 • het transitiemodel
 • de hospitheek
 • de begroting 2015.

De remuneratiecommissie
Deze commissie let voornamelijk op het werven, functioneren en honoreren van leden van de Raad van Bestuur. Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd met de individuele leden van de Raad van Bestuur. Ook is er een externe werving- en selectieprocedure gestart en afgerond voor een nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. De werving- en selectiecommissie wordt gevormd door de leden van de remuneratiecommissie en één van de leden van de Raad van Toezicht.

De commissie Zorg
Deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid. Ze zijn vier maal bij elkaar geweest, waarbij onder andere de volgende onderwerpen besproken zijn:

 • dashboard
 • jaargesprek IGZ
 • zorgindicatoren 2013
 • medisch specialisten 2015
 • NIAZ accreditatie
 • TNO rapportage klachtenmanagement
 • analyse VIMmen medicatieveiligheid
 • calamiteiten

2.2.4.

Bezoldiging

De bezoldiging van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de adviesregeling van de NVTZ en staat vermeld in de jaarrekening.

terug naar organogram

2.3. Raad van Bestuur

Gelre ziekenhuizen, met vestigingen in Apeldoorn en Zutphen, wordt geleid door de Raad van Bestuur: de heer J. Fidder en de heer G.J. Heuver. Als centraal thema voor 2014 is door hen meegegeven: “een juiste balans tussen doelmatigheid, verantwoorde, veilige en goede zorg.” Bij alle externe ontwikkelingen, interne strategische vraagstukken en de financiën was dat steeds het kader waarbinnen beslissingen werden genomen.

2.3.1.

Externe ontwikkelingen

In 2012 is een grondige omgevingsanalyse uitgevoerd, die in 2014 is aangevuld met recente ontwikkelingen. Allerlei externe ontwikkelingen waren en zijn van invloed op de koers van de Gelre ziekenhuizen. We lichten drie kwesties toe:

 • Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord: relatie medisch specialist/ziekenhuis
 • Regionale netwerken
 • Keuzegedrag huisartsen en patiënten

2.3.1-externe-ontwikkelingen

Bestuurlijk hoofdlijnenakkoord: relatie medisch specialist/ziekenhuis
In december 2014 ondertekenden de voorzitters van de Raad van Bestuur en de stafmaatschappen in Apeldoorn en Zutphen de raamovereenkomst tussen Gelre ziekenhuizen en de nieuwe Coöperatie Medisch Specialisten Gelre (CMSG). Sinds 1 januari 2015 neemt de meerderheid van de medisch specialisten op individuele basis deel aan deze coöperatie.

Samen sterker
Voorheen werkten de medisch specialisten meestal samen in een maatschap, een eigen bedrijf binnen een grote organisatie. Vanaf 1 januari 2015 verdwijnen de maatschappen en komt de CMSG daarvoor in de plaats. Bestuursvoorzitter Jan Fidder: “De rekening van een ziekenhuisbehandeling gaat naar de zorgverzekeraar. Eerder bestond die rekening uit twee bedragen: de kosten van het ziekenhuis en het honorarium van de specialist. Met ingang van 2015 zijn die regels veranderd: het ziekenhuis kan dan nog maar één totaalbedrag in rekening brengen en moet vervolgens een deel van dat bedrag aan de medisch specialisten betalen. Hierdoor dreigden alle medisch specialisten in loondienst te komen. Dit was de aanleiding om gezamenlijk nieuwe afspraken te maken. Het resultaat is de oprichting van de CMSG waarbij het ziekenhuis diensten inkoopt.”

Voorzitter Kees Langenhuijsen vult aan: “Op die manier blijven de specialisten vrijgevestigd en zijn we in staat om met elkaar een nog sterker Gelre ziekenhuizen te creëren. Want goede zorg is het belangrijkste uitgangspunt. Tegelijkertijd werken ziekenhuis en coöperatie door samen verder aan kwaliteit en veiligheid van zorg.

Flexibeler samenwerken
In dit proces is niet over één nacht ijs gegaan. Fidder: “Met elkaar hebben we alles stevig doordacht. We hebben de discussie niet geschuwd en zijn gezamenlijk écht de diepte ingegaan. Dat maakt dit traject zeer waardevol: we hebben het als kapstok gebruikt om een kwaliteitsslag te maken.” Langenhuijsen legt uit dat de CMSG de samenwerking ook flexibeler maakt: “Specialisten met verschillende specialisaties kunnen makkelijker met elkaar samenwerken. Ook is het eenvoudiger om tussen Apeldoorn en Zutphen uit te wisselen. De kern van de CMSG is dat samenwerkingsvormen niet gehinderd worden door de ziekenhuisorganisatie en dat levert kwaliteitswinst voor de patiënt op.”

Fidder: “Je kunt de vergelijking trekken dat de ziekenhuisorganisatie nu nog maar met één grote winkel te maken heeft in plaats van met 34 kleintjes, zoals tot nu toe het geval was.” Vice-voorzitter Jeroen de Jong: “Het grote winstpunt is dat we dit traject met elkaar aangegaan zijn en in goed overleg deze belangrijke stap hebben kunnen zetten. Niet alleen zal de kwaliteit en veiligheid nog verder toenemen, ook de prettige samenwerking tussen de medisch specialisten en het ziekenhuis gaat onverminderd verder.”

CMS Gelre kent 149 leden, specialisten van de vakgroepen anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde (Zutphen), intensive care geneeskunde (Apeldoorn), KNO, longgeneeskunde, MDL, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie (Zutphen), plastische chirurgie, radiologie en urologie.

Regionale netwerken
De verkennende gesprekken met andere ziekenhuizen om op (deel)onderwerpen tot regionale netwerkvorming te komen zijn in 2014 geïntensiveerd. Kansrijk lijkt een samenwerking op de gebieden van de oncologie en de low-volume chirurgie. Samen met het Deventer Ziekenhuis wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn op de gebieden chirurgie en oogzorg om tot een intensievere vorm van samenwerking te komen.

Keuzegedrag huisartsen en patiënten
Huisartsen en patiënten vragen steeds meer om keuze-informatie, om zo een goede afweging te kunnen maken voor welk ziekenhuis ze willen kiezen. Daarom zorgen we via diverse communicatiemiddelen voor heldere informatie over Gelre ziekenhuizen. Bijvoorbeeld informatie over aandoeningen en behandelingen. Maar ook informatie over hoe extere organisaties en klanten onze kwaliteit beoordelen. Specifieke aandacht gaat uit naar maatwerkcommunicatie. Want elke patiënt is uniek. En wij bieden zorgoplossingen op maat. Daarom bieden wij informatie aan die zo goed mogelijk is afgestemd op de persoonlijke situatie van elk individu.

2.3.2.

Interne strategische vraagstukken

Vanzelfsprekend speelden er in 2014 allerlei interne vraagstukken. Twee van die vraagstukken willen we hier graag toelichten:

 • Hoe ziet het beleid voor de komende jaren eruit?
 • Hoe kunnen we de zorg permanent monitoren en verbeteren?

Hoe ziet het beleid voor de komende jaren eruit?
In nauwe samenspraak met de medische staven en de directeuren is in 2014 de meerjarenbeleidsstrategie 2015 – 2018 ontwikkeld. In hoofdstuk 3 leest u hier meer over.

Hoe kunnen we de zorg permanent monitoren en verbeteren?
De verbetering van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg is een permanent proces dat we ook constant monitoren. De stand van zaken van enkele initiatieven uit 2014:

 • De implementatie van het EPD, EVD en EVS is in 2014 afgerond. De consolidatie van deze grote projecten heeft een zware wissel op de organisatie getrokken.
 • In 2014 is een nieuw voedingsconcept in beide ziekenhuizen geïmplementeerd. Kern van dit concept is dat er meer maatwerk geleverd wordt, maaltijden sneller geleverd kunnen worden en kwalitatief beter zijn.
 • Om de laboratoria toekomstbestendig en nog efficiënter te maken is het concept ‘total lab automation’ in Gelre geïmplementeerd. De locatie Apeldoorn is daarbij het centrale laboratorium en in de locatie Zutphen is een satelliet ingericht. Het model is zodanig dat ook externe laboratoria kunnen aansluiten.
 • Gelre wil alle relevante kwaliteitskeurmerken behalen, omdat het voor patiënten, huisartsen en verzekeraars indicatoren zijn voor het niveau van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In 2014 zijn er, naast de gebruikelijke medische kwaliteits- en opleidingsvisitaties, twee grote visitaties geweest: NIAZ en ISO 15189 (MOD).
  • NIAZ
   Gelre heeft de NIAZ her-accreditatie met vlag en wimpel doorstaan en heeft het predicaat ‘Best Practice Ziekenhuis’ toegekend gekregen. Slechts enkele ziekenhuizen die door het NIAZ zijn geaccrediteerd zijn, kregen dit predicaat.
  • ISO 15189
   De uitkomst hiervan is nog onbekend. Zodra de resultaten bekend zijn, publiceren we deze.

2.3.2-EVSmedicatie
EVS medicatie

2.3.3.

Financiën

In hoofdstuk 5 vindt u uitgebreide informatie over de financiën van Gelre ziekenhuizen. De Raad van Bestuur wil op deze plek een aantal zaken apart toelichten.

Bezuinigingen
In 2015 zal Gelre ziekenhuizen zo’n 8,5 miljoen euro moeten bezuinigen om financieel gezond te blijven. Een deel van die bezuinigingen wordt gerealiseerd door te snijden in materiële kosten, waaraan door alle bedrijfsonderdelen wordt bijgedragen. Bestuursvoorzitter Jan Fidder: “Daarmee worden collectief gedwongen ontslagen voorkomen. Toch hebben de bezuinigingen voor een klein aantal medewerkers met een vast contract pijnlijke gevolgen omdat zij boventallig zijn geworden. Ook worden niet alle tijdelijke contracten meer verlengd. En als er vacatures ontstaan door vertrek van medewerkers, dan wordt kritisch gekeken of deze vacatures worden opgevuld.”

Declareren
In 2014 is veel aandacht besteed aan het thema juist, tijdig en correct declareren. Gelre ziekenhuizen heeft, op grond van de landelijke opdracht van de NZa, een self-assessment uitgevoerd. Deze is getoetst en akkoord bevonden door het nationale expertteam van zorgverzekeraars. Volgens dit self-assessment bleek het percentage van onjuiste declaraties binnen Gelre over de jaren 2012/2013 0,46%. Dit percentage is gunstiger dan het landelijk gemiddelde van ruim 1%.

Factureren
In het voorjaar van 2014 heeft een onderzoek plaatsgevonden door PriceWaterhouseCoopers naar de zorgregistratieve processen en de organisatie van de financiële functie. Dit heeft uitgemond in het rapport ‘Gelre ziekenhuizen: naar een toekomstbestendige zorgfacturering’. Op grond van dit rapport zijn in de tweede helft van 2014 de zorgregistratieprocessen onder de loep genomen, daar waar nodig opnieuw vormgegeven, met als uitgangspunt heldere verantwoordelijkheden en eigenaarschap. Tevens is de compliance-structuur, gericht op de borging van de wet- en regelgeving, opgezet uitgaande van de zogenoemde ‘threelines of defence’. In het voorjaar van 2015 is deze nieuwe structuur geïmplementeerd.

Horizontaal toezicht
Gelre ziekenhuizen doet sinds het voorjaar 2015 mee met de pilot horizontaal toezicht samen met de zorgverzekeraars. Deze is gericht op een zodanige inrichting, controle en transparantie van de zorgregistratie dat de formele en materiële controles van zorgverzekeraars beperkt kunnen worden.

Directie Financiën
Mede op basis van het rapport van PWC is in 2014 een nieuwe directie Financiën gevormd. Daar waar in het verleden een scheiding bestond tussen de financieel-administratieve functies en planning & control zijn deze functies nu in één directie samengebracht. De zorgverkoopfunctie en de interne controle zijn in aparte afdelingen ondergebracht en gepositioneerd onder de Raad van Bestuur.

terug naar organogram

2.4. Leerhuis

Nieuw gedrag, nieuwe vaardigheden, nieuwe kennis leer je volgens ons het beste als je je veilig voelt. Als je merkt dat je constructieve feedback krijgt, als je de ruimte krijgt en als je eigen verantwoordelijkheid krijgt. In 2014 hebben we een nieuwe visie op leren ontwikkeld en ingevoerd. Hieronder vindt u alvast de belangrijkste effecten van onze nieuwe koers.

2.4.1.

Ons aandeel in wetenschappelijk onderzoek is toegenomen

 • Van 104 in 2013 naar 132 in 2014. Vooral door de IC is flink gepubliceerd, evenals door de geriatrie, het expertisecentrum ADC en chirurgie.
 • Er is een Wetenschappelijke Advies Raad ingesteld die zich in een aantal subcommissies bezighoudt met diverse onderwerpen rondom wetenschappelijk onderzoek.
 • Er is een Verpleegkundig Onderzoeksnetwerk opgericht, bestaande uit 20 verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, waardoor verpleegkundigen gestimuleerd worden in onder andere evidence based werken.

2.4.2.

AIOS geven op een nieuwe manier feedback: EFFECT

Al in 2013 is ervaring opgedaan met het inzetten van EFFECT als instrument voor kwaliteitsverbetering medische vervolgopleidingen. In 2014 is dit voortgezet met de grotere opleidingsgroepen Radiologie en Gynaecologie. Met behulp van deze methodiek geven AIOS op een gestructureerde wijze en onder begeleiding van het Leerhuis, feedback aan alle leden van de opleidingsgroep. De mogelijke verbeterpunten worden in acties omgezet en gemonitord door de opleider.

2.4.3.

We hebben nieuwe ideeën voor de verpleegkundige groep

Hoe zou onze verpleegkundige groep er in 2020 uit zou moeten zien? Die vraag hield ons bezig in 2014. Onze visie is dat Gelre kiest voor functiedifferentiatie MBO- en HBO-verpleegkundigen. De huidige verdeling is: 26% HBO opgeleid en 74% MBO opgeleid. Meer over dit onderwerp is beschreven in ons Visiedocument V&V2020.

terug naar organogram

2.5.Patiëntveiligheid en zorgkwaliteit

Onze patiënten moeten erop kunnen rekenen dat zij in Gelre ziekenhuizen kwalitatief goede en veilige zorg krijgen. Gelre ziekenhuizen heeft daarom als ambitie om op gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid bij de beste 25 procent van de Nederlandse ziekenhuizen te horen.

2.5-patientveiligheid

We leveren aantoonbaar goede kwaliteit en leren en verbeteren voortdurend op alle niveaus in de organisatie. We analyseren incidenten om herhaling te voorkomen, maar kijken ook vooruit naar mogelijke risico’s. Het belangrijkste doel is om tot een veiligheidscultuur te komen waarbij iedere arts en medewerker zich continu realiseert wat veilig werken voor de patiënt betekent.
Belangrijkste resultaten in 2014:

2.5.1.

NIAZ heraccreditatie en Best Practice

Ons integrale kwaliteitsmanagementsysteem is in 2014 geheraccrediteerd door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het betreft een instellingsbrede accreditatie. De verleende accreditatie is tevens van toepassing op het veiligheidsmanagementsysteem van Gelre ziekenhuizen. Gelre ziekenhuizen heeft zelfs het predikaat ‘Best Practice ziekenhuis’van het NIAZ ontvangen als één van de weinige ziekenhuizen in Nederland. Hiermee is zij een voorbeeld voor andere ziekenhuizen.

2.5.2.

Keurmerken en certificaten

Naast de NIAZ accreditatie beschikt Gelre ziekenhuizen over een groot aantal keurmerken en certificaten. Daarmee laten wij zien dat wij voldoen aan de eisen rondom kwaliteit en veiligheid van zorg, die opgesteld zijn door zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

2.5.3.

En verder…

Daarnaast is in 2014 is onder andere het volgende gerealiseerd:

 • Er zijn vijftien calamiteitonderzoeken en vier interne onderzoeken uitgevoerd. Alle onderzoeken hebben geleid tot aanbevelingen en verbetermaatregelen in de organisatie.
 • Van de 685 klachten die Gelre in 2013 heeft ontvangen, is 80 procent binnen zes weken afgehandeld. De informatie uit klachten heeft geleid tot tal van verbeteringen. Van deze gemelde klachten zijn er slechts elf uiteindelijk bij de klachtencommissie terecht gekomen.
 • De scope van het project Medisch Teamwork is verder verbreed van de acute processen naar de niet acute processen, zoals bijvoorbeeld de overdracht.
 • In 2014 hebben vijftien prospectieve risico-inventarisaties plaatsgevonden, onder over het elektronisch voorschrijven van medicatie.
 • Het aantal VIM meldingen (Veilig Incident Melden) neemt jaarlijks toe, tot ruim 4052 meldingen in 2014. Het aantal meldingen geeft aan dat de veiligheidscultuur binnen Gelre zich nog steeds verder verbetert. Ook deze meldingen hebben geleid tot vele verbeteracties.
 • Er zijn 31 interne audits in het kader van het NIAZ kwaliteitssysteem uitgevoerd. Daarnaast zijn veiligheidsrondes gelopen en verpleegkundige audits gedaan.

terug naar organogram

2.6. Marketing & Communicatie

We willen dat mensen heel bewust kiezen voor Gelre ziekenhuizen. Omdat ze vertrouwen hebben in onze deskundigheid. En omdat ze weten dat wij alles in het werk stellen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren. Als afdeling Marketing & Communicatie hebben we een belangrijk aandeel in het verkrijgen van inzicht in klantenwensen. Wat vinden klanten belangrijk en hoe beoordelen zij onze dienstverlening? Op welke punten zouden wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en hoe ontwikkelen wij samen met klanten in co-productie nieuwe zorgconcepten?

2.6.1.

Wij doen onderzoek naar de ervaring van de patiënt

We kunnen onze dienstverlening nog beter op de patiënt afstemmen als we weten wat zij belangrijk vinden en hoe zij onze dienstverlening beoordelen. Met diverse vormen van marktonderzoek brengen we deze wensen en klantenbeoordelingen in kaart. Ook betrekken wij op diverse manieren patiënten bij de ontwikkeling van nieuwe (eHealth)diensten en zorgtrajecten, zodat er nieuwe diensten gecreëerd worden die goed aansluiten op de wensen van onze patiënten.

Ontdek hier hoe patiënten ons beoordelen

2.6.2.

We zorgen voor heldere informatie richting de patiënt

Als mensen goed geïnformeerd zijn, kunnen ze zo goed mogelijk de regie over hun eigen gezondheid voeren en de juiste keuzes maken. Daarom besteden de artsen veel aandacht aan informatieverstrekking.

2.6.2-informatie

De afdeling marketing & communicatie ondersteunt hierin onder andere met patiëntenfolders, voorlichtingsbijeenkomsten en evenementen, ‘Vertel me Gelre’-avonden en de website. Ook geven wij diverse magazines uit.

Laatste ontwikkeling: mijngelre.nl
Patiënten kunnen op termijn in een geheel beveiligde omgeving hun persoonlijke gegevens raadplegen, digitaal formulieren invullen, herhaalrecepten aanvragen, e-mails ontvangen en versturen en info en films raadplegen die specifiek voor hen van toepassing zijn.

terug naar organogram

2.7. HRM

Heb je het over de kwaliteit van een ziekenhuis? Dan heb je het over de kwaliteit van de medewerkers. Onze afdeling selecteert, ondersteunt en adviseert die medewerkers.

2.7-HRM

De mensen die bij ons werken, hebben gekozen voor een werkgever die het belangrijk vindt dat je je blijft ontwikkelen. Dat je eigen verantwoordelijkheid neemt. En dat je plezier hebt in je werk. Graag laten wij zien hoe we als afdeling bijdragen aan goed werkgeverschap.

2.7.1.

We zorgen voor een stabiel werknemersbestand

 • Het verloop in 2013 was al laag: 3 procent. In 2014 werd het nog lager: 2,6 procent.
 • Het lukte ons om vrijwel alle vacatures te vervullen. Van de 223 vacatures werden er 54 intern vervuld. Moeilijk vervulbare vacatures bleken te zijn: Anesthesioloog, SEH-arts, MDL-arts, Chef de Clinique Cardiologie en Medisch codeur.
 • De instroom van medewerkers was als volgt (deze aantallen zijn exclusief vakantiemedewerkers en stagiaires):
  • In dienst voor onbepaalde tijd: 71 medewerkers – 34,8 fte
   (2013: 109 medewerkers – 88,6 fte )
  • In dienst voor bepaalde tijd: 328 medewerkers – 180,7 fte
   (484 medewerkers – 235,8 fte in 2013).

2.7.2.

We werven alleen online

We maken daarbij steeds meer gebruik van Social Media. Een mooi gevolg is dat onze advertentiekosten daarmee nog steeds dalen.

2.7.3.

We werken aan een nieuw systeem van personeelsbeoordeling

We willen uiteraard kunnen beoordelen welke prestaties de medewerker heeft geleverd. Maar het systeem is vooral gericht op het verder ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties. Gelre loopt hiermee voorop.

2.7-reanimatietrainingReanimatie training

In 2014 werden de uitgangspunten vastgesteld door de Raad van Bestuur en werd een goede dialoog gevoerd met de Ondernemingsraad. Uiteindelijk werd door de directeuren een opdracht aan HRM gegeven te komen tot realisatie in 2015.

2.7.4.

Het verzuim is in 2014 sterk gedaald

We hadden als doel 4,5% gesteld. We kwamen uit op 3,8%. Daarmee waren niet alleen wij, maar ook Vernet zeer content. Vernet is het landelijk peilstation in de zorg. Zij gaven ons een 7,7 als rapportcijfer.

Bij ziekteverzuim leggen we steeds meer de focus op wat de medewerker nog wel zou kunnen. En dat helpt. In vergelijking met andere (STZ)ziekenhuizen is Gelre erin geslaagd het resultaat aanzienlijk te verbeteren. Een paar cijfers:

 • de instroom in de WGA: 7 medewerkers
 • de instroom in de IVA: 3 medewerkers
 • 3 loonsancties opgelegd door het UWV, omdat onze re-integratie inspanningen in de ogen van het UWV onvoldoende waren

terug naar organogram

2.9. Business Intelligence

Als je als organisatie beter en slimmer wilt werken, dan moet je goed op de hoogte zijn van alle feiten. Wij zorgen ervoor dat we alle gegevens over Gelre ziekenhuizen omzetten in betrouwbare, eenduidige, geïntegreerde en bovenal bruikbare informatie. Niet alleen voor interne, maar ook voor externe belanghebbenden. Zodat zij beter kunnen sturen op de kwaliteit van de zorg die we leveren en de effectiviteit en efficiency van onze bedrijfsvoering.

We leveren informatie voor jaarlijks terugkerende rapportages
Denk onder andere aan de jaarrekening 2013, self-assessment 2013, NIAZ-accreditatie en de vernieuwde trauma-registratie. In totaal ging het om ongeveer 30 reguliere rapportages.

We leveren informatie op verzoek
We hebben in 2014 zo’n 400 ad hoc informatieverzoeken behandeld voor specialisten, zorgmanagers en beleidsmedewerkers.

De belangrijkste resultaten van 2014
Om alle informatie op een goede manier te kunnen leveren en op de juiste manier te interpreteren hebben we voor 2014 een aantal doelen gesteld én behaald:

2.9.1.

We hebben een nieuw informatieportaal

Hierin wordt managementinformatie beschikbaar gesteld door middel van dashboards. In 2014 is het platform ingericht en zijn de eerste dashboards zijn gerealiseerd en in gebruik genomen.

2.9.2.

We hebben een monitor “kwaliteit”

De monitor bevat de indicatoren die genoemd worden in de kaderbrief 2014. Om betrouwbare cijfers aan het bronsysteem Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) te ontlenen is het van groot belang dat verpleegkundigen de registraties eenduidig, juist, volledig en tijdig uitvoeren. De monitor “kwaliteit” maakt de registratiekwaliteit zichtbaar en heeft de registratie voor het EVD daarmee ook aanzienlijk verbeterd.

2.9.3.

We hebben een productiemonitor

Met het wegvallen van de FB-parameters (Functiegerichte Budgettering) is ook een intern stuurmiddel weggevallen. Ter vervanging is een productiemonitor gerealiseerd met daarin nieuwe indicatoren. Op basis hiervan kunnen productieafspraken met onder andere de vakgroepen gemaakt en bewaakt worden.

2.9.4.

We hebben een financiële/schadelast monitor

Deze monitor laat nauwkeurig zien of de – met de verzekeraars afgesproken – plafonds al dan niet overschreden worden. Hierin wordt naast het dagelijks bepalen van de onder handen werkpositie ook een voorzichtige schatting gemaakt, op basis van het verleden, voor nog te realiseren productie.

2.9.5.

We hebben een OK-planningsmonitor

De planners van de Operatiekamers kunnen hiermee op basis van historische tijden de OK’s inplannen. Dit leidt tot een efficiënter gebruik en daarmee lagere kosten.

2.9.5-POK

2.9.6.

We hebben een nieuw Gelre Datawarehouse

Hierin worden dagelijks voornamelijk SAP-gegevens ingelezen en gereedgemaakt voor gebruik. Het nieuwe informatieplatform dat in 2015 verder zichtbaar wordt voor de organisatie, rust op dit nieuwe datawarehouse.

terug naar organogram

2.10. Medische staf Gelre Apeldoorn

Het is van groot belang dat Gelre Apeldoorn de komende jaren de discussie over het zorgaanbod kan blijven leiden. Patiënten hebben belang bij een ziekenhuis dat hun zorgvraag integraal, snel en kwalitatief goed kan beantwoorden.

De belangrijkste resultaten over 2014 zijn in onze ogen:

2.10.1.

Leveren van basiszorg is behouden

Het leveren van basiszorg is behouden en wordt ook afgenomen door zorgverzekeraars. Gelre Apeldoorn heeft voor een aantal verrichtingen een preferred provider contract met een aantal zorgverzekeraars. Wel is er voor het electieve basiszorgsegment sprake van stevige concurrentie met een aantal andere zorgaanbieders. Door de verregaande samenwerking op het gebied van de oncologische zorg tussen de beide locaties van Gelre ziekenhuizen en het Deventer ziekenhuis is de externe dreiging van verlies naar gespecialiseerde oncologische centra deels gepareerd.

2.10-basiszorg

2.10.2.

We investeren extra in bepaalde zorgonderdelen en expertisecentra

Onze strategie richt zich op twee duidelijke hoofdrichtingen: Oncologie en Chronische zorg. En daarnaast een aantal speerpunten: het Duizeligheidscentrum, het Lyme Centrum, Psychosomatiek, Acute Zorg, Verloskundige Zorg & Kindergeneeskunde, Oogheelkunde & Orthopedie. Hierbij is ook een duidelijke keuze gemaakt om de verschillende locaties hierin een eigen rol te geven.

2.10.2-oogheelkundeZutphenOogheelkunde

2.10.3.

Eén coöperatie van medisch specialisten

Vanaf 2015 is er één coöperatie van medisch specialisten over beide hoofdlocaties heen. Ook de medisch specialisten in dienstverband hebben zich Gelrebreed georganiseerd in een vereniging. In 2014 is op bestuurlijk niveau een eerste aanzet gegeven tot hernieuwde positionering van medisch specialisten in Gelre ziekenhuizen. Dit was deels een afgeleide van het traject rondom de nieuwe positionering van de vrijgevestigde medische specialisten, kortweg “project 2015”. Deze ontwikkelingen:

 • bieden kansen voor de toekomst om ook het niveau van de medische staven te onderzoeken of verdere samenwerking/integratie mogelijk is;
 • zorgen voor een hernieuwde plaatsbepaling met de bestaande staven en stafbesturen;
 • zijn een aanzet om ook samen met de RvB te kijken welke besturing voor Gelre ziekenhuizen het beste past en wat daarbij de posities zijn voor de stafbesturen en individuele medisch specialisten.

2.10.4.

Gelre ziekenhuizen is en blijft een opleidingsziekenhuis

Alle bestaande opleidingen zijn behouden, waarbij er in 2014 weer een aantal opleidingen met goed resultaat zijn gevisiteerd. Daarbij is er binnen het leerhuis nu ook een volledig ingericht wetenschapsbureau met een wetenschappelijke adviesraad geïnstalleerd.

2.10.5.

We voeren het systeem SAP-EPD breed in

Eind 2014 stonden meerdere vakgroepen op de planning om op korte termijn te starten. De planning is om de implementatie in 2015 af te ronden.

“Samen bouwen aan patiëntvriendelijke, veilige en kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg.” Dat is onze missie. We doen dit door vanuit vijf kernwaarden te werken:

 • Zorgdragen voor een compleet zorgaanbod in de regio Apeldoorn
 • Het permanent verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan de patiënt
 • Continue aandacht voor de veiligheid van het medisch handelen
 • Versterking van het opleidingsklimaat
 • De primaire focus van medisch specialisten is patiëntenzorg

terug naar organogram

2.11. Medische staf Zutphen

We behartigen de belangen van onze leden, we bewaken en bevorderen de kwaliteit en doelmatigheid van het medisch handelen van onze leden, en we dragen bij aan en participeren in (het uitvoeren van) het beleid van het ziekenhuis. In 2014 vonden de volgende belangrijkste projecten en activiteiten plaats:

2.11.1.

Er is één Gelrebrede Coöperatie Medisch Specialisten

Gedurende het gehele jaar 2014 heeft het onderwerp “positionering vrijgevestigd medisch specialist vanaf 1 januari 2015” centraal gestaan. Veel tijd en energie is gestoken in de onderhandelingen met de Raad van Bestuur over de mogelijkheden voor de vrijgevestigd medisch specialisten om ook na 1 januari 2015 hun vrijgevestigde status te behouden. Per 1 januari 2015 zijn 149 medisch specialisten toegetreden tot CMS Gelre, waaronder alle vrijgevestigd medisch specialisten van Gelre Zutphen.

2.11.2.

We streven naar één Vereniging Medische Staf Gelre ziekenhuizen

Parallel aan de totstandkoming van één Gelrebrede Coöperatie voor de vrijgevestigd medisch specialisten, zijn ook de besturen van de twee verenigingen medische staf steeds nauwer met elkaar gaan samenwerken. Een fusie van beide medische staven zal hiervan het uiteindelijke resultaat moeten zijn.

2.11.3.

Er is een vaste medisch specialist op de SEH aanwezig

Om de kwaliteit en patiëntveiligheid en een goede supervisie en coördinatie op de Spoedeisende Hulp (SEH) nog beter te waarborgen, is in de zomer gestart met een fysiek op de SEH aanwezige specialist gedurende de daguren, 7 dagen per week. De vakgroepen interne geneeskunde en chirurgie vervullen deze SEH diensten. De constructie wordt begin 2015 geëvalueerd.

2.11.3-SEH

2.11.4.

HAP en SEH zijn geïntegreerd

In 2013 heeft een gezamenlijke werkgroep vanuit de HAP Zutphen en Gelre Zutphen haar visie en plannen neergelegd in een rapport dat in februari 2014 aan de opdrachtgevers is overhandigd. Kern van deze rapportage is:

 • Realiseer één nieuwe spoedpost waarin huisartsen, doktersassistentes/triagistes, arts-assistenten, SEH-verpleegkundigen en medisch specialisten samen werken.
 • Zorg voor één gezamenlijke triage en triagesysteem.
 • Realiseer bouwkundige aanpassingen zodat er daadwerkelijk één nieuwe afdeling ontstaat zonder schotten, met flexibel benutbare spreek- en behandelkamers en een transparante backoffice.
 • Zorg ervoor dat de huisartsen ook tijden de ANW-uren de beschikking hebben over bepaalde diagnostische voorzieningen (laboratorium, radiologie, echografie).

Als eerste vervolgstap is in 2014 een werkgroep gestart met de realisatie van diagnostische voorzieningen voor de huisartsen tijdens de ANW-uren. Het resultaat hiervan is dat de huisartsen vanaf 2015 laboratorium- en radiologie aanvragen kunnen doen tijdens hun diensten op de HAP.

2.11.4-RadiologieBannerRadiologie

2.11.5.

Gelrebreed wordt er gewerkt aan verbetering van het IFMS-systeem

De gezamenlijke staven willen in 2015 overgaan op een nieuw, klantvriendelijker systeem waaraan ook een team climate inventory (TCI) is gekoppeld. Met TCI wordt het functioneren van vakgroepen als team doorgelicht. Vóór de overgang naar het nieuwe IFMS-systeem doorlopen alle leden van de medische staf Zutphen een IFMS-traject en zullen de dossiers van de twee trajecten die men in de afgelopen jaren heeft doorlopen zorgvuldig worden opgeslagen en bewaard.

terug naar organogram

2.12. Ondernemingsraad

Als het ziekenhuis goed functioneert, is dat goed voor de medewerkers. En andersom. De OR zorgt daarom met haar medezeggenschap voor een goede balans tussen het belang van de onderneming Gelre ziekenhuizen en de belangen van de medewerkers. Met 19 OR-leden denken we constructief én kritisch mee met de ontwikkelingen in onze ziekenhuizen.

De belangrijkste kwesties in 2014 waren:

2.12.1.

Raamovereenkomst medisch specialisten

In de overlegvergaderingen met de bestuurder speelden de ontwikkelingen rondom de fiscale positie van de medisch specialisten een prominente rol. De Raad van Bestuur heeft de OR structureel op de hoogte gehouden. Hierdoor was de OR goed voorbereid om eind december een gedegen advies te geven over de Raamovereenkomst MSG.

2.12.2.

Bezuinigingen

De noodzakelijk uit te voeren bezuinigingen, kregen hun eerste beslag in het najaar van 2014. Een aantal reorganisaties werden uitgevoerd. De OR had daar geen adviesrecht over. Ondanks de goede sociale regelingen bij Gelre ziekenhuizen is het pijnlijk als afscheid genomen moet worden van personeel.

2.12.3.

Beddenhuis Apeldoorn 2015

De organisatiewijziging Beddenhuis Apeldoorn 2015 gaf, vanwege de grote impact van de verschuivingen tussen de afdelingen, onrust en onzekerheid. De OR heeft geconstateerd dat de organisatiewijziging zorgvuldig is verlopen. We volgen de ontwikkelingen van het Beddenhuis Apeldoorn op de voet.

2.12.4.

Voedingsconcept

Gelre ziekenhuizen heeft een nieuw voedingsconcept ingevoerd. De OR onderschrijft de hieraan gekoppelde doelstellingen:

 • Ondervoeding patiënten tegengaan
 • Minder/geen voeding meer weggooien
 • Aanbieden van mee-eten voor bezoekers

2.12.4-menukaart

Het feit dat in Zutphen en Apeldoorn met twee verschillende systemen van maaltijduitdeling gewerkt gaat worden, zorgt voor een kritische kanttekening van de OR. De OR ziet geen nut in een verschillende aanpak. De OR heeft afgesproken dat in 2015 hier expliciet naar gekeken wordt.

Samenstelling
De OR bestaat uit 19 leden, gekozen door het personeel. Voorzitter, vicevoorzitter, gekozen secretaris en twee leden vormen het Dagelijks Bestuur. De OR wordt ondersteund door een secretaresse en een ambtelijk secretaris. De driejarige zittingstermijn loopt tot het najaar van 2016.

terug naar organogram

2.13 Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

Het thema van het jaar 2014 was: een topteam voor topzorg! Onder die vlag zetten de twaalf gemotiveerde en vakkundige verpleegkundigen van de VAR zich in 2014 in voor de kwaliteit van de verpleegkundige zorg en de empowerment van de beroepsgroep binnen Gelre ziekenhuizen. De resultaten en doelstellingen voor 2014 zijn behaald en we lopen over van de plannen voor 2015. Onze missie is dan: Topzorg begint bij jezelf!

2.13.1.

Wat doet de VAR?

Wij bewaken en bevorderen de kwaliteit van de verpleegkundige zorgverlening en professionalisering van de verpleegkundige beroepsgroep in Gelre ziekenhuizen. We doen dit door de organisatie Gelre ziekenhuizen gevraagd en ongevraagd te adviseren over beroepsinhoudelijke aangelegenheden, het volgen van deze ontwikkelingen en het vaststellen en optimaliseren van de kwaliteit en kwaliteitseisen van de verpleegkundige zorgverlening.

2.13.2.

Met welke thema’s houdt de VAR zich bezig?

Het gaat om onderwerpen die actueel zijn op het gebied van de verpleegkundige beroepsuitoefening binnen Gelre ziekenhuizen, op regionaal en landelijk niveau. De vijf belangrijkste thema’s van 2014 waren:

 • Patiëntveiligheid en Zorgkwaliteit
  Wij houden zicht op de verpleegkundige kwaliteit door enerzijds deel te nemen in de decentrale commissie PV&ZK en anderzijds door een dashboard te maken waarin die KPI’s zijn opgenomen.
 • Productive Ward, later Meer tijd voor de Patiënt genoemd.
  Wij zijn initiatiefnemer in implementatie van project en we zijn vertegenwoordigd in onder andere de werkgroep, de projectgroep en de stuurgroep.
 • Beroepsprofielen
  Diverse ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de media, er is een projectgroep opgezet (Gelrebreed), de VAR heeft een visie ontwikkeld en besproken met de RvB en we hebben de verpleegkundigen van de werkvloer kennis laten maken met dit onderwerp op de locatie Zutphen tijdens de verpleegkundige ontwikkeldagen.
 • Digitalisering – onderdeel EVD
  In 2013 is gestart met implementatie EVD. Wij hebben geparticipeerd in de projectgroep. Na implementatie is gestart met een gebruikersgroep. Daarin werkten we toe naar een gebruiksvriendelijk, goedwerkend systeem voor specialisten en verpleegkundigen, om de zorg nog completer te maken en meer tijd voor de patiënt over te kunnen houden.
 • VIM-commissie en calamiteitencommissie
  De VAR participeert in de VIM- en calamiteitencommissie. De VAR is ook een belangrijke gesprekspartner tijdens de Inspectiebezoeken (IGZ) en NIAZ-accreditatie.

2.13.3.

Samenstelling VAR

De VAR bestaat uit een bestuur van één voorzitter, tien leden en een ambtelijk secretaris, uit de locaties Zutphen en Apeldoorn. Alle leden zijn als verpleegkundige werkzaam binnen Gelre ziekenhuizen. We streven naar een evenredige verdeling over de verschillende zorgeenheden.

terug naar organogram

2.14Cliëntenraad

De Cliëntenraad wil dat patiënten onbezorgd goede zorg ontvangen. Om dat te bereiken, functioneren wij als gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de directeuren van Gelre ziekenhuizen. De Cliëntenraad bestaat uit negen leden: vier uit het verzorgingsgebied Apeldoorn, vier uit het verzorgingsgebied Zutphen en omstreken en een onafhankelijk voorzitter. In 2014 hebben wij ons in het bijzonder gericht op de volgende onderwerpen:

 • Patiëntveiligheid & Zorgkwaliteit
 • Nieuw voedingsconcept Gelre ziekenhuizen
 • Klachtenmanagement
 • Wachttijden Gelre ziekenhuizen
 • Vorming Coöperatie medisch specialisten en relatie met Gelre ziekenhuizen
 • Samenstelling en werkwijze Cliëntenraad
 • Diverse accreditaties waaronder NIAZ en Senior Vriendelijke Ziekenhuizen

Onze visie op deze en andere onderwerpen, is gebaseerd op de volgende trends:

2.14.1.

De toenemende vergrijzing

Een speerpunt voor onze ziekenhuizen zullen de geriatrische afdelingen moeten zijn.

2.14.2.

De toenemende kosten van de zorg

De druk op Gelre ziekenhuizen neemt toe door wijzigingen in het financiële speelveld. Gelre ziekenhuizen is een financieel gezonde organisatie, maar moet dat ook blijven.

2.14.3.

De veranderende rol van de overheid en de zorgverzekeraars

De overheid trekt zich alsmaar verder terug en haar rol wordt overgenomen door de zorgverzekeraars. “Good governance” is dan ook in 2014 een belangrijk aandachtspunt geweest.

2.14.4.

De toenemende concurrentie

Er is steeds meer concurrentie tussen ziekenhuizen onderling, gespecialiseerde klinieken en Zelfstandige Behandelcentra. Hierdoor moeten patiënten steeds vaker zelf informatie zoeken. Gelre ziekenhuizen heeft hierop gereageerd met de vorming van “sub-RvE’s” voor de specialismen oogheelkunde en orthopedie.

2.14.5.

De nieuwe relatie met medisch specialisten

De relatie medisch specialisten versus ziekenhuis wordt in 2014 substantieel anders door nieuwe wetgeving. Wat betekent dit voor de aandacht voor de cliënt?

2.14.6.

De vernieuwing door ICT

ICT speelt een steeds belangrijker rol. Niet alleen als het gaat over het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), maar ook bij alle andere mogelijkheden en toepassingen. Hierdoor kan de zorg weliswaar efficiënter ingericht worden. Maar we moeten ook goed letten op de privacy en hanteerbaarheid voor bijvoorbeeld de oudere patiënt.

terug naar organogram

2.15Algemeen Ondersteunende Dienst

Een ziekenhuis kan alleen goed draaien als de basis op orde is. En daar zorgt de afdeling Algemeen Ondersteunende Dienst voor. Onze werkzaamheden zijn heel breed. Een greep uit de belangrijkste projecten van 2014:

2.15.1.

Voeding: klantwaardering is flink gestegen

We hebben de klanttevredenheid verhoogd en de voedselverspilling drastisch omlaag gebracht. De manier om dat te bereiken, was om de maaltijden nog veel meer bij de wensen van de patiënt aan te laten sluiten:

 • Patiënten kunnen nu praktisch à la minute bestellen als ze dat willen. Sinds december 2014 is in Zutphen het Roomserviceconcept afgerond. Onderdeel daarvan is het nieuwe maaltijdconcept voor onze patiënten. Ook in Apeldoorn zijn deze nieuwe maaltijden ingevoerd. In Zutphen is het daarbij ook mogelijk om uit een drietal eetmomenten te kiezen.
 • In beide ziekenhuizen is het mogelijk om partners mee te laten eten.
 • De patiënt kan ook in de loop van de dag zijn keuze eenvoudig wijzigen.
 • Er is ruime keuze in soorten maaltijden: koosjer, halal, vegetarisch of gewoon een gehaktbal met sperzieboontjes.

2.15.2.

Huisvesting: meer ruimte voor Cardiologie

De afdeling Cardiologie in Apeldoorn was krap gehuisvest. Er waren al langer plannen om dit te verbeteren. In 2012 is er uiteindelijk groen licht gegeven en konden we voor Cardiologie een uitbreiding op het dak van de fysiotherapie en een renovatie van de bestaande afdeling realiseren. In 2014 waren alle werkzaamheden afgerond. Voor de nieuwbouw op het dak is gekozen voor duurzame materialen met een hoge energie prestatie. Voor de binnenzijde is er gekeken naar hospitality en uitstraling. Zowel de klanten als het personeel ervaren de nieuwe omgeving als heel prettig.

2.15.2-poliCardiologiePoli Cardiologie

2.15.3.

Duurzaamheid: onderzoek naar nieuwe energiebronnen

Sinds 2012 doen we – samen met TNO – mee aan een Europees onderzoek naar de toepasbaarheid van Renewable Energy Systems (RES) in de zorg: oftewel nieuwe energiebronnen. Er werd onderzoek gedaan naar drie vormen van energie: wind- en zonne-energie en geothermie. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat geothermie het meest kansrijk is. Bij geothermie wordt vanuit grote diepte warm water opgepompt. Hiermee kan ongeveer 40% van de energiebehoefte gedekt worden. Dit in tegenstelling tot windenergie en zonne-energie. Zonne-energie zal naar verwachting slechts in een klein gedeelte van de behoefte kunnen voorzien, maar zal in het vervolgonderzoek wel worden meegenomen. Als in 2015 het vervolgonderzoek is afgerond, maken we een keuze of we een nieuwe energiebron gaan inzetten.

MVO & Duurzaamheid: gaan we voor het Milieukeurmerk Goud?
In 2013 werd het Milieukeurmerk Zilver uitgereikt aan Gelre ziekenhuizen. In 2015 onderzoeken we of we door kunnen groeien naar het keurmerk Goud. Bij dit keurmerk gaat het behalve om de eisen van het keurmerk zilver vooral om duurzaamheid. We moeten eerst onderzoeken wat de financiële gevolgen zijn van dit laatste. Maar verduurzaming staat al hoog in het vaandel bij Gelre ziekenhuizen. Niet alleen door de manier van duurzaam (ver)bouwen maar ook door het verduurzamen van de energievoorziening en energiebesparingen.

2.15.4.

ICT: onze systemen houden we state-of-the-art

We zijn zeer tevreden over de beschikbaarheid van de ICT-systemen in 2014. Er hebben zich slechts een beperkt aantal incidenten voorgedaan die de beschikbaarheid van de systemen verstoorden. Alle incidenten hadden een geringe impact op het primaire zorgproces of de ondersteunende processen. Wat hebben we gedaan om de kwaliteit zo constant hoog te houden?

 • De werkstations werden uitgefaseerd met het Windows 2000 operating systeem en de laptops met WindowsXP.
 • Het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) en het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) werden succesvol geïmplementeerd.
 • We zijn gestart met de uitrol van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij de vakgroepen Chirurgie en Cardiologie.
 • Er kwam een nieuw, state-of-the-art, storage en back-up systeem in de machinekamer.
 • Het interne netwerk kreeg een veiligheidsupgrade, zodat virussen en of eventuele hackers automatisch gedetecteerd en geneutraliseerd worden.

terug naar organogram

2.16RVE Apeldoorn

Gelre Apeldoorn heeft zich in 2014 optimaal ingezet om de kwaliteit van patiëntenzorg verder te verbeteren. Daarvoor werkt Gelre samen met de ketenpartners in de eerste en derde lijn met daarbij de klantvriendelijkheid altijd in het vizier. Landelijke ontwikkelingen dwingen ons uiteraard wel om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. De meest in het oog springende resultaten op het gebied van:

2.16.1.

Patiëntenzorg

 • Verloskunde
  In het afgelopen jaar is het ‘persoonlijk zwangerschapsplan’ ingevoerd. De aanstaande moeder werkt samen met haar zorgverleners alle belangrijke aspecten rondom de zwangerschap uit. Deze nieuwe werkwijze is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de 1ste en 2de lijns verloskundige zorg waarbij de vakgroep Gynaecologie een inspirerende bijdrage heeft geleverd.

2.16.1-zwangerschapsplanZwangerschapsplan

 • Bekkenbodemcentrum
  Het Bekkenbodemcentrum is operationeel. Ook dit centrum is een resultaat van een intensieve samen werking van het ziekenhuis met de 1ste lijn. Diverse disciplines binnen het ziekenhuis, waaronder gynaecologie, urologie, incontinentieverpleegkunde en fysiotherapie werken hierin samen met huisartsen, Verian, de (bekkenbodem)fysiotherapeuten en sportscholen. Een – normaal gesproken – langdurig behandeltraject voor de patiënt wordt door efficiënte inzet van de verschillende behandelaars fors ingekort.
 • Psychiatrie & Psychologie
  De klinische afdeling van de zorgeenheid Psychiatrie & Psychologie heeft een Moeder&Baby Unit (MBU) geopend. Hier worden moeders met een psychiatrische aandoening met hun baby’s opgenomen. Naast haar psychiatrische behandeling kan de moeder de zorg voor haar baby voortzetten in een beschermde omgeving samen met een verpleegkundige of met haar partner. De MBU heeft een bovenregionale functie. Moeders en baby’s worden van ver buiten Apeldoorn naar MBU toe verwezen voor opname en behandeling.
 • Dialyse Centrum Apeldoorn (DCA)
  Het DCA heeft in 2014 haar 10-jarig bestaan samen met patiënten en behandelaars gevierd met een inspirerend symposium. Sinds eind 2014 kunnen patiënten bij het DCA om de dag dialyseren. De patiënt moet de gang naar het ziekenhuis weliswaar vaker maken, maar het vergroot de kwaliteit van leven van de patiënt in de tussenliggende periode aanzienlijk.
 • Digitale-borden op de verpleegafdelingen
  Om in één oogopslag inzicht in de situatie van de patiënten op een verpleegafdeling te hebben en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten, is het VISMO-scherm ontwikkeld, samen met Techxx, Hollander Techniek en Siemens. VISMO is gekoppeld aan het elektronisch verpleegkundig dossiers (EVD) van Gelre ziekenhuizen. Naast verpleegkundigen werken medisch specialisten en diverse medisch ondersteunende diensten met het scherm. Het scherm toont:

  • of alle metingen van vitale waarden of pijnscores zijn uitgevoerd;
  • of de risico inventarisaties voor doorliggen, verwardheid, ondervoeding en vallen zijn afgenomen;
  • de verpleegkundige toewijzing;
  • de zorgzwaartebeleving van verpleegkundige;
  • de mobiliteit van de patiënt;
  • de status van de nazorgaanvragen.

  In februari 2015 is VISMO op alle verpleegafdelingen uitgerold. VISMO is zowel door het Niaz als de NVZ als voorbeeld van innovatie (best practice) benoemd.

 • Implementatie Elektronisch Verpleegkundig Dossier
  De implementatie van het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD) is in 2014 volledig afgerond. Vooruitlopend op de implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) vormt de uitrol van het EVD de eerste stap naar het inrichten van een integraal digitaal patiëntendossier. De implementatie van het EVD heeft het ook mogelijk gemaakt om de verpleegplansystematiek op basis van de gezondheidspatronen van Gordon in te voeren.

2.16.2.

Klantvriendelijkheid

 • De 24-uursbereikbaarheid per telefoon is verbeterd
  Met een nieuwe telefoonstem en aangescherpte tijden voor directe bereikbaarheid kan Gelre de klant nog beter op een professionele, klantvriendelijke, klantgerichte en hoffelijke wijze te woord staan.
 • We blijven werken aan optimale service
  Om de gastvrijheid van Gelre te benadrukken is in 2014 een project gestart dat leidt tot
  optimale service aan de patiënt en tevredenheid en betrokkenheid van gemotiveerde medewerkers. Op de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde is dit project inmiddels uitgerold.

2.16.3.

Efficiency

 • Efficiëntere inrichting Acute Opname Afdeling
  In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor de reorganisatie van het beddenhuis in Gelre Apeldoorn. Uitgangspunt is een efficiëntere inrichting en vergroting van de bestaande kleine Acute Opname Afdeling (AOA) naar een volwaardige afdeling van 33 bedden. Hierbij scheiden we de acute patiëntenstroom van de electieve (geplande) patiëntenstroom. Met deze efficiënte inrichting van het beddenhuis brengen we ook het totaal aantal klinische bedden terug. De daadwerkelijke reorganisatie was begin 2015.

2.16.3-Ambulance

 • Sturen op wacht- en doorlooptijden Spoedeisende Hulp
  Om de doorstroming van de Spoedeisende Hulp (SEH) te verbeteren, is in 2014 een digitaal dashboard ontwikkeld waarop de actuele wachttijden en doorlooptijden van de SEH per specialisme zichtbaar zijn. Hierdoor hebben zowel de hulpverleners als de patiënt een actueel beeld. Het dashboard wordt begin 2015 op diverse plaatsen in de SEH opgehangen.
 • OK-planning op historische zittingsduur
  De OK van Apeldoorn kenmerkt zich door een efficiëntie bedrijfsvoering en planning. Om de planning nog verder te optimaliseren is in 2014 een tool ontwikkeld waarmee een OK-planning kan worden gemaakt op basis van de historische zittingsduur per specialisme. Een pilot bij de specialismen Chirurgie en Orthopedie heeft de meerwaarde van deze tool inmiddels aangetoond. In 2015 vindt daarom een uitrol plaats onder alle andere specialismen binnen de OK.

terug naar organogram

2.17RVE-Zutphen

De patiënten van Gelre Zutphen kunnen terecht in een ziekenhuis dat staat voor hoffelijkheid, veiligheid, deskundigheid en vernieuwing. Deze kernwaarden waren én zijn het uitgangspunt voor alle strategische keuzes die we maken. We zijn een basisziekenhuis met speerpunten in chronische ziekten en electieve zorg. De zorg die we leveren willen we zoveel mogelijk naar de klanten brengen. Dat doen we onder andere door onze buitenpoliklinieken, het samenwerken met andere zorgaanbieders en het investeren in transmurale zorg. Concreet leverde dit de volgende verbeteringen op:

2.17.1.

Onze geriatrische zorg is nog verder verbeterd

Kwetsbare ouderen met complexe problematiek kunnen nu nog beter bij ons terecht. Een overzicht van de zaken die we gerealiseerd hebben:

 • Er zijn een derde geriater en een verpleegkundig specialist geriatrie in dienst gekomen.
 • We hebben nu meer bedden beschikbaar voor klinische geriatrie.
 • Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een klinisch geriater beschikbaar voor overleg, beoordeling en interventie. De klinisch geriater is beschikbaar voor intercollegiaal consult – zowel intern als voor de 1e-lijnsvoorzieningen – en neemt deel aan het multidisciplinair palliatief adviesteam.
 • Er is een multidisciplinair geriatrisch team voor poliklinische behandeling (dag-opname, val-poli, geheugenpoli). De beschikbaarheid van een volledig geriatrieteam biedt mogelijkheden om invulling te geven aan consultfuncties extern o.a. bij huisartsen en de buitenpoliklinieken.

2.17.1-Geriatrie

2.17.2.

De samenwerking tussen SEH en de HAP is intensiever geworden

De huisarts kan nu ook in de avond-, nacht- en weekend-uren rechtsreeks diagnostiek aanvragen. Hiervoor is een SEH-opname niet meer noodzakelijk. Op de SEH is overdag altijd een internist of een chirurg aanwezig, hiervoor is een Arts Acute Zorg aangesteld. We zorgen daarnaast voor een flexibele inzet van het personeel door medewerkers bij te scholen.

2.17.3.

Bij Oncologie is het patiëntenproces verbeterd

2.17.3-oncologieDe kwaliteit van onze oncologische zorg én het proces rondom patiëntenzorg hebben we verbeterd door een aantal acties:

 • We concentreren operaties met een laag volume en hoge complexiteit op één locatie.
 • Voor het cytostatica-managementsysteem is de pilot afgerond en de implementatie op long-onco en interne is gestart.
 • De inzet van gespecialiseerd verpleegkundigen voor de mamma-, long- en GE-oncologie is gerealiseerd.
 • Het casemanagement is geïntegreerd in de functie van de gespecialiseerd verpleegkundigen.
 • Het intern palliatief adviesteam is operationeel en de richtlijn palliatieve sedatie is geïmplementeerd.

2.17.4.

Er is specifieke aandacht voor de verstandelijk beperkte patiënt

De verstandelijk beperkte patiënt is een patiëntengroep die niet direct in de schijnwerpers van de aandacht staat. Maar zij maken wel een groot deel van het patiëntenbestand uit. Dat was voor ons reden om de zorg voor deze groep patiënten te verbeteren. Gelre Zutphen, MEE Oost-Gelderland en FatimaZorg ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst. Dit resulteerde in een consultfunctie Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) vanuit FatimaZorg. De AVG richt zich met name op de zelfstandig wonende patiënt van boven de 18 jaar. Naast de maandelijkse consulten is de AVG iedere werkdag bereikbaar voor vragen van huisartsen en medisch specialisten. Bovendien zijn verpleegkundigen en doktersassistenten getraind op het herkennen, erkennen en het zorgen voor goede communicatie met deze doelgroep.

terug naar organogram

2.18Medisch Ondersteunende Dienst

2.18-BloedbuisjesEen hartfilmpje of röntgenfoto laten maken. Of bloed prikken. Bij de Medisch Ondersteunende Dienst leveren we een belangrijke bijdrage aan de behandeling van patiënten. We streven naar een continue verbetering van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Daarom breiden we bijvoorbeeld de samenwerking met derden uit. Intensiveren we de samenwerking met de eerste lijn. En treden we in de samenwerking met andere partijen op als daadkrachtige partner. In 2014 hebben we veel bereikt. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste resultaten:

2.18.1.

We verbeteren de medicatieveiligheid

Jaarlijks worden er in ons land ruim 2.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door fout gebruik van geneesmiddelen. De oorzaak daarvan is dat zorgverleners niet exact op de hoogte zijn van wat de patiënten slikken en dat patiënten dat zelf ook lang niet altijd weten. Wij hebben drie maatregelen genomen om hierin verbetering aan te brengen:

 • Er is een convenant gesloten tussen de openbare apothekers, huisartsen, medisch specialisten en ziekenhuisapothekers in de regio’s Apeldoorn en Zutphen. We hebben eenduidige afspraken gemaakt over het bijhouden van medicatiegegevens in de systemen. Ook zijn heldere afspraken gemaakt over de manier waarop we elkaar informeren over wijzigingen in medicatiegegevens. Door goed in kaart te brengen welke medicatie een patiënt gebruikt, is de verwachting dat de medicatieveiligheid sterk verbetert.
 • De patiënt zelf wordt betrokken bij de communicatie over zijn medicatie. Hiermee zijn we klaar voor de introductie van het Landelijk Schakelpunt (LSP).
 • We zijn in 2013 gestart met de implementatie van het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS). Inmiddels is EVS zowel poliklinisch als klinisch uitgerold. De implementatie van het Cytostatica Management Systeem (CMS) is verder opgepakt.

2.18.2.

De afdeling Endoscopie is in 2014 HKZ-gecertificeerd

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Hiermee is het veiligheids-managementsysteem goedgekeurd voor het totaalproces van endoscopisch onderzoek en behandeling met de focus op patiëntveiligheid en kwaliteit.

2.18.2-Endoscopie

2.18.3.

We hebben een A-team opgericht: Antibiotic stewardship

De doelstelling van het Antibiotic Stewardship is het rationeel aanvragen van antibiotica: het juiste middel en de juiste termijn. Daarmee bewaken we reservemiddelen en voorkomen we resistentieontwikkeling. Het A-team zorgt ook voor scholing van de medewerkers die hierbij betrokken zijn.

2.18.4.

We richten de Ziekenhuisverplaatste zorg (ZVZ) in

Ziekenhuisverplaatste zorg is medisch specialistische zorg die uit naam van de medisch specialist en het ziekenhuis bij de patiënt thuis wordt geleverd. Het gaat hierbij om geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen en/of Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT). Deze zorg werd altijd uitbesteed. Vanaf 2014 wilde Gelre de regie voor deze medisch specialistische zorg in eigen hand nemen. In 2014 is dit voor de dure geneesmiddelen gerealiseerd. In 2015 worden de overige zaken opgepakt.

2.18.5.

We participeren in het Bevolkingsonderzoek darmkanker

In 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker in Nederland gestart. Gelre ziekenhuizen participeert in dit onderzoek op zowel de locatie Apeldoorn als de locatie Zutphen. De afdeling en de specialisten en pathologen zijn inmiddels gecertificeerd. In 2014 hebben bijna 900 onderzoeken plaatsgevonden, hierbij werd veel pathologie gevonden.

2.18.6.

Veilig gebruik van complexe apparatuur

Alle verpleegkundigen zijn getraind op veilig gebruik van (complexe) apparatuur. Daarnaast is er een prospectieve risico-inventarisatie ingevoerd op het aanschaftraject van apparatuur. En de aanschaftrajecten van hulpmiddelen en implantanten werden onder de loep genomen. Deze maatregelen namen wij op basis van het Convenant Medische Technologie.

2.18.7.

Nucleaire geneeskunde is verder ontwikkeld

In 2014 is in het kader van het speerpunt oncologie besloten om de nucleaire geneeskunde uit de radiologie en de cardiologie te halen en Gelrebreed twee nucleair geneeskundigen aan te stellen. Zij zijn begin 2015 begonnen. Hiermee is ook de gewenste aanschaf van een PET-CT een stap dichterbij gekomen.

2.18.7-Radiologie

2.18.8.

We hebben een nieuw functiehuis MOD

Managers en medewerkers bij MOD vonden de gebruikte beschrijvingen te uitgebreid, te weinig bruikbaar en te weinig bijdragend aan integraal personeelsmanagement. Daarom zijn in 2014 volledig herschreven. Het nieuwe MOD-functiehuis is modulair opgebouwd. Samen met de directeur en managers is een ideaaltypisch functiehuis gecreëerd van logische op elkaar aansluitende functies in de diverse primaire en ondersteunende werkprocessen binnen de MOD. Bij de opzet van het functiehuis is niet uitgegaan wat er is, maar wat de organisatie nodig heeft om alle toegewezen werkprocessen te kunnen uitvoeren en de afgesproken diensten te kunnen leveren.

terug naar bovennaar volgend hoofdstuk