3.Zorg
De patiënt en zijn familie staan altijd centraal bij ons. In 2014 investeerden we daarom in strategisch maatwerk voor de patiënt. Maatwerk gebaseerd op aandoening, leeftijd en individuele behoeften. Ook de komende jaren gaan we door op die koers. We ontwikkelen nieuwe concepten van zorgverlening, moderne communicatiemiddelen en slimme e-health oplossingen. En er ontstaan nieuwe manieren van samenwerking. Onze strategie richt zich daarbij op twee duidelijke hoofdrichtingen: Oncologie en Chronische zorg. En daarnaast een aantal speerpunten: het Duizeligheidscentrum, het Lyme Centrum, Psychosomatiek, Acute Zorg, Verloskundige Zorg & Kindergeneeskunde, Oogheelkunde & Orthopedie. We zijn trots op wat we hebben bereikt in 2014 bij deze zorgonderdelen. En we zetten ons de komende jaren in om de patiënt nóg betere zorg te bieden.
LEES VERDER

3.1.Oncologie

We hebben in 2014 een mooie basis gelegd voor een sterk Oncologisch Centrum op twee locaties: in Zutphen en Apeldoorn. In ons toonaangevende centrum doen we veel meer dan alleen de behandeling van tumoren. Onze visie is dat een patiënt begeleid moet worden op het gebied van preventie, psychosociale ondersteuning, nazorg & revalidatie en palliatieve zorg. En dat alles via een integrale keten waarin de verschillende zorgactiviteiten in samenhang en continuïteit plaatsvinden. We werken zowel regionaal als landelijk samen met andere zorgaanbieders, zodat we de patiënt samen de meest hoogwaardige oncologische zorg kunnen bieden. Onze zorg voldoet uiteraard aan de kwaliteitsnormen die Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS) stelt.

3.1-Radiologie

3.1.1.

Behandeling tumoren

We behandelen de meest voorkomende tumorsoorten. Alleen bij bepaalde tumorsoorten vindt een deel van de behandeling plaats in andere instellingen.

Voor de belangrijkste soorten voldoen we aan de volumenormen:

 • colorectaal carcinoom
 • mammatumoren
 • longtumoren
 • urologische tumoren

We behandelen ook de laagvolume GE-oncologische tumoren, soms met behulp van regionale samenwerking:

 • oesophagus
 • maag en lever

3.2.Chronische zorg

De toename van mensen met een chronische ziekte vraagt om radicale aanpassingen in de benadering en de inrichting van de chronische zorg in de gehele keten. Om te voorkomen dat de kosten explosief toenemen. Maar vooral om de kwaliteit van leven voor de patiënt te verbeteren. We zijn daarom op een andere manier gaan werken. Ons doel is om op basis van onze expertise en deskundigheid samen met de hele keten van gezondheidswerkers integrale zorg te leveren aan patiënten met een chronische ziekte.

3.2.1.

Speerpunten voor de inrichting van onze chronische zorg

 • Zorg op basis van shared-decision making: samen met partners in de keten én met de patiënt kijken we wat het ziekenhuis en andere zorginstellingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven.
 • Zowel in de keten als in het ziekenhuis krijgen nieuwe beroepsgroepen een grotere rol, denk bijvoorbeeld aan de physician assistant, verpleegkundig specialist en (wijk)verpleegkundige.
 • We verbeteren de zorg door digitale mogelijkheden. Met e-health bijvoorbeeld kunnen patiënt en arts op afstand vaker en beter communiceren. En patiënten kunnen met e-health meer zelf de regie nemen over hun chronische aandoening.
 • Onze visie is dat de patiënt alleen naar het ziekenhuis komt als dat echt nodig is. Een patiënt heeft in veel gevallen meer baat bij zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving.
 • Om de zorg voor de verschillende doelgroepen te optimaliseren, ontwikkelen we zorgpaden waarbij de hele keten wordt betrokken.
 • Eerste- en tweedelijn gaan veel meer samenwerken.
 • We werken meer via ‘Ziekenhuis verplaatste zorg’. Ziekenhuis verplaatste zorg is medisch specialistische zorg die uit naam van de medisch specialist en het ziekenhuis bij de patiënt thuis wordt geleverd.

3.3.Intensivering samenwerking eerstelijn

Consumenten vinden het steeds vanzelfsprekender dat zorg dichtbij is. Terwijl zorgverzekeraars – met het oog op de kosten – de zorg zoveel mogelijk in de 1e lijn willen. Komende jaren gaat er veel veranderen in het zorglandschap. Het doel dat we met zijn allen willen bereiken is helder: de kwaliteit van de zorg verhogen terwijl we de kosten beheersbaar houden. Gelre ziekenhuizen heeft een duidelijk visie op hoe we dit gaan bereiken:

 • We werken toe naar een continuüm van (diagnostische) zorg
 • Patiënten zijn in de nabije toekomst in onze optiek niet meer 1e of 2e lijns. De scheiding hiertussen gaat verdwijnen.

We zorgen voor een verbetering van de 1e lijnsdiagnostiek
Dit zorgt namelijk direct voor kostenbesparing. Gelre ziekenhuizen heeft een integrale zorgfunctie in de regio waarbij de 1e lijnsdiagnostiek van oudsher een belangrijke eerste stap in het zorgproces is.

We intensiveren de (verwijs)relatie tussen specialisten en huisartsen
Komende jaren richten we ons op de vraag hoe we kunnen voorkomen dat patiënten onterecht in de 2e lijn geraken, terwijl afhandeling in de 1e lijn meer voor de hand ligt.

We denken na over nieuwe manieren van samenwerken met de 1e lijn zoals:
– consultatie van specialisten & 1,5e lijnszorg
– een Medisch Coördinerend Centrum
– point-of-care diagnostiek & e-health
– diagnostiek zonder doorverwijzing
– gezamenlijke apparatuur
– gezamenlijk innoveren

3.4.Het Apeldoorns Duizeligheidscentrum

Met recht kunnen we zeggen dat het Apeldoorns Duizeligheidscentrum uniek is. Het begon in 2000 als een klein project. Helemaal gericht op de patiënt uit de eigen regio. Inmiddels hebben we ons ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd tertiair verwijscentrum voor de duizelige patiënt. Komende jaren willen we onze rol verder bestendigen. We willen onze supraregionale rol behouden. We willen mensen die elders zijn uitbehandeld toch nog een diagnose bieden. We willen het wetenschappelijk onderzoek op een hoger niveau brengen. Kortom, we blijven werken aan een duizeligheidscentrum dat aan te merken is als een centre of excellence.

3.4.1.

Behandeling duizeligheid

Duizeligheid is een moeilijk te duiden klacht. Bij ons duizeligheidscentrum combineren we voor het beste resultaat drie dingen: het ‘one-stop-shop’ concept, uitgebreide diagnostische mogelijkheden & behandelingen en een multidisciplinaire benadering.

 • Het ‘one-stop-shop’ concept 
  We streven ernaar dat een patiënt maar één keer naar ons toe hoeft te komen. Ons doel is om snel duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van duizeligheid. Om dat te bereiken hebben we alle expertise verzameld op één locatie.
 • Uitgebreide diagnostische mogelijkheden & behandelingen
  Naast het conventionele evenwichtsonderzoek worden zeer geavanceerde onderzoekstechnieken gebruikt, zoals balansmeting en spierresponsies uit de nek.
 • Een multidisciplinaire benadering 
  Dit betekent bij ons vanzelfsprekend dat de KNO-arts en de neuroloog achteraf gezamenlijk de patiënt uitvoerig spreken of nader onderzoeken. Multidisciplinair betekent voor ons ook dat vele partijen naadloos participeren in de ketting van ADC-diagnostiek, therapie en wetenschappelijk onderzoek.

3.4-TeamMultidisciplinair team

3.5.Het Lyme Centrum

Sinds 2008 hebben we een Lyme Centrum in het ziekenhuis in Apeldoorn. Het concept van een gelijktijdig consult van zowel een neuroloog als internist is erg krachtig gebleken en is in Nederland uniek. Het is nu ons streven om het centrum nog verder door te ontwikkelen. Uiteraard blijven we werken volgens de landelijke CBO-richtlijn. Gelre ziekenhuizen wil van het Lyme Centrum Apeldoorn hét landelijk expertise centrum maken. Daarnaast moet het Lyme Centrum Apeldoorn een meer prominente rol gaan spelen in het landelijk netwerk voor Lyme-zorg.

3.5.1.

Behandeling Lyme

Het vaststellen van de ziekte is soms lastig. Er is veel overlap met andere ziektebeelden. En de symptomen verschillen per patiënt en in tijd. In het Lyme Centrum Apeldoorn willen we Lyme nog beter kunnen opsporen en behandelen. Daarom investeren we in wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en educatie:

 • We werken met verschillende disciplines om snel de juiste diagnose te stellen en een behandelplan op maat te maken.
 • We zijn alert op nieuwe behandelmethoden en ontwikkelingen in de zorgtechnologie. Via teleconsulting en teledermatologie kunnen we de patiënt ook op afstand helpen.
 • We doen veel aan wetenschappelijk onderzoek.
 • We leiden zorgverleners in heel Nederland op.

3.4.1-LymeEducatie over Lyme

3.6.Centrum Psychosomatiek

Bij het Centrum Psychosomatiek behandelen we patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten – oftewel SOLK. We hanteren hierbij het biopsychosociale model. Bij ziekte en stoornissen spelen eigenlijk altijd drie factoren – biologische, psychologische en sociale – een significante rol. Door deze in samenhang te onderzoeken, proberen we weer greep te krijgen op de klachten van de patiënt. Ons doel is om de komende jaren door te ontwikkelen naar een specialistisch centrum waar patiënten met SOLK de beste zorg krijgen.

3.6.1.

Behandeling SOLK

Juist bij SOLK moeten we voorkomen dat we iets over het hoofd zien. Daarom werken we steeds meer samen in multidisciplinaire teams. Bovendien heeft iedere doelgroep binnen de psychosomatiek zijn eigen specifieke zorgvraag. Ons centrum is onderscheidend omdat we ons steeds verder specialiseren in een zestal veelvoorkomende doelgroepen:

 1. Patiënten met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK).
 2. Patiënten met een psychiatrische stoornis en gelijktijdig ernstige somatische aandoening.
 3. Patiënten met een psychiatrische stoornis gerelateerd aan een somatische aandoening.
 4. Patiënten met somatische stoornissen als gevolg van een onderliggend psychiatrische stoornis.
 5. Patiënten met somatische stoornissen als gevolg van middelenmisbruik zoals alcohol of drugs.
 6. Vrouwen met een (mogelijke) zwangerschap met een psychiatrische voorgeschiedenis dan wel een psychiatrische aandoening op dat moment, met een verhoogd risico op wederzijdse negatieve beïnvloeding van beide condities.

3.7.Acute Zorg

Patiënten met een acute zorgvraag kunnen 24/7 bij ons terecht. Gelre ziekenhuizen wil daarom de acute zorg in de volle breedte behouden, passend bij de profielen van onze ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. Alleen voor enkele zeer specifieke aandoeningen of trauma’s verwijzen we door naar andere (vaak) academische ziekenhuizen. Voor alle overige acute zorgvragen kunnen patiënten terecht op onze Spoedeisende Hulp, Eerste Harthulp, of op één van beide goed geoutilleerde afdelingen Intensive Care.

3.6-ICpanorama

3.7.1.

Spoedeisende Hulp

De juiste zorgvraag bij de juiste zorgverlener
We optimaliseren het zorgproces via het aanbieden van meer geïntegreerde zorg van huisartsen en ziekenhuis. Via een triagesysteem beoordeelt de Huisartsenpost of een patiënt acute zorg nodig heeft van de eerste- of tweedelijn.

De acute patiënt op de juiste afdeling
De patiënt die acuut zorg nodig heeft, moet direct op de juiste afdeling terechtkomen. Soms is dat een gespecialiseerde afdeling, maar meestal zal dit onze Acute Opname Afdeling zijn. Zo scheiden we de acute stroom patiënten van de geplande stroom. We willen hiermee ook voorkomen dat spoed-patiënten noodgedwongen worden opgenomen binnen een ander specialisme.

3.7.2.

Intensive Care

Complexe acute zorgvragen concentreren
In Apeldoorn hebben we een state-of-the-art IC. In Zutphen is een uitstekende basis-IC. Het is ons streven om de IC in Apeldoorn nog verder te versterken. Gelre ziekenhuizen ziet het namelijk als haar verantwoordelijkheid om een sterke IC in Apeldoorn te behouden. Deze sterke IC kan basis IC’s zoals die in Zutphen ondersteunen. Dit sluit precies aan bij de landelijke trend om complexe acute zorgvragen bij minder ziekenhuizen te concentreren.

Zorg nog meer op maat bieden
Juist voor de groep kwetsbare patiënten willen we de zorg nog meer op maat kunnen bieden. Daarom gaan we een zorgpad opzetten voor IC-patiënten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van het totale proces van opname tot nazorg.

3.8.Verloskundige Zorg & Kindergeneeskunde

Veilige, deskundige en empathische zorg voor moeder, kind en vader. Ons streven is om die zorg bij onze beide ziekenhuizen zo optimaal mogelijk te kunnen bieden. Daarbij houden we rekening met twee landelijke trends.

 • Verloskundige zorg concentreren waar het kan
  We bekijken secuur welke voorzieningen op beide locaties nodig zijn om op de behoefte van de regio in te kunnen spelen.
 • Samenwerkingsverbanden tussen de eerste-, tweede- en derdelijn
  We vinden dat er een intensivering van de samenwerking op gebied van verloskundige zorg en kindergeneeskunde moet plaatsvinden.

3.8.1.

Inrichting van verloskundige zorg

Beide locaties beschikken nu over een eerstelijns verloskundig centrum: Gelre Verloskundig Centrum Apeldoorn en Zutphen geboortecentrum Izzi. Daarbij heeft Apeldoorn Gelre Kraamzorg als dienstverlening. Op dit moment voldoen beide locaties aan de kwaliteitseisen van de landelijke richtlijnen en van de IGZ. De komende jaren bekijken we welke faciliteiten minimaal nodig zijn om hoogstaande verloskundige en kindergeneeskundige zorg te blijven leveren. Waarbij we de profielen van beide locaties in onze afweging meenemen.

3.8.2.

Inrichting van kindergeneeskunde

De keuze om verloskundige zorg op een hoog niveau te handhaven, betekent voor beide locaties dat ook de kindergeneeskundige zorg, en vooral de neonatale zorg optimaal moet worden ingericht. In de komende jaren zetten we in op specialistische of multidisciplinaire poliklinieken bij de kindergeneeskunde. Denk hierbij aan de brede blik poli, GO poli, POP poli, Down poli, en FAS-poli,waarbij specifieke expertise aanwezig is om te zorgen dat moeders en hun kinderen adequate zorg krijgen. Samenwerkingsverbanden met JGZ/CJG zijn aanwezig, waarbij Gelre ziekenhuizen participeert in gemeentelijke dossiers die een relatie hebben met de WMO.

3.9.Oogheelkunde & Orthopedie

Oogheelkunde en Orthopedie. Ogenschijnlijk hebben de twee specialismen niets met elkaar te maken. Maar toch is er een zekere gelijkenis. Ze hebben allebei te maken met concurrentie van zelfstandige behandelcentra, inkoopmacht van verzekeraars, tariefdruk en we verwachten stevige groeicijfers de komende jaren.

3.9.1.

Oogheelkunde

De vraag naar brede oogheelkundige zorg neemt sterk toe. Terwijl als gevolg van zelfstandige behandelcentra en splitsing van oogzorgpraktijken het aanbod van oogzorg in de regio juist steeds smaller en beperkter is geworden. Het is onze ambitie om in de volle breedte van het oogheelkundig vakgebied hét expertisecentrum oogheelkundige zorg van Oost-Nederland te zijn. Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen werken hiervoor nauw samen met het Deventer Ziekenhuis en leveren in gezamenlijkheid oogzorg in Winterswijk. Onder de vlag van de Stichting samenwerkende Ziekenhuizen Oogheelkunde (SZO) kan de patiënt terecht voor integrale oogheelkundige zorg. SZO levert namelijk zowel de standaard oogheelkundige zorg als topklinische zorg als (hoog)complexe oogchirurgie: zorg die normaliter in academische ziekenhuizen wordt verstrekt.

3.8.1-oogheelkunde

3.9.2.

Orthopedie

Het is de intentie dat Orthopedie Apeldoorn en Orthopedie Zutphen op termijn de orthopedische zorg leveren vanuit een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). Deze organisatievorm stimuleert het ondernemerschap en de eigen resultaatverantwoordelijkheid bij een – net als bij de oogheelkunde – sterk bovengemiddelde groei van productie en stevige prijsdruk van verzekeraars. Gelre orthopedie staat klaar om nog meer terrein te winnen op de concurrerende partijen in de verbijzonderde electieve zorg. Door de kracht van de praktijken in Apeldoorn en Zutphen te bundelen, versterken we het profiel en de kwaliteit van de subspecialisatie binnen orthopedie. De topklinische en acute faciliteiten als Intensive Care en Spoed Eisende Hulp van Gelre ziekenhuizen en de samenwerking met collega-specialismen leveren een sterke meerwaarde voor de patiënt ten opzichte van de zelfstandige klinieken.

3.8.1-Ortho

3.10.Een overzicht van alle medische specialismen

Bij Gelre ziekenhuizen hebben we de volgende medische specialismen:

 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Heelkunde
 • Intensive Care
 • Interne geneeskunde
 • Keel- Neus- en Oorheelkunde
 • Kindergeneeskunde
 • Klinische Chemie en Hematologie
 • Klinische fysica
 • Klinische genetica
 • Klinische geriatrie
 • Longziekten en tuberculose
 • Maag-, Darm- en Leverziekten
 • Medische microbiologie
 • Medische psychologie
 • Moleculaire diagnostiek
 • Mondziekten en kaakchirurgie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Nucleaire geneeskunde
 • Obstetrie en gynaecologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Pathologie
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Reumatologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Urologie
 • Ziekenhuisfarmacie
Borstonderzoek (radiologie)

3.9-borstonderzoek-radiologie

terug naar bovennaar volgend hoofdstuk